Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez 3 Form s.c. Lewczuk i Szczerbicki na rzecz przedsiębiorców

Złożenie zamówienia w firmie 3FORM S.C. Lewczuk i Szczerbicki stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy i określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez wspólników 3 Form s.c. Lewczuk i Szczerbicki w ramach realizacji zamówień składanych przez Przedsiębiorców, zwanych w dalszej treści regulaminu „Zamawiającym”
2. Stroną umowy zawieranej z Zamawiającym jest:
a) Pan Michał Lewczuk legitymujący się dowodem osobistym serii AJZ numer 767565, PESEL: 78092911478; NIP: 496-018-05-52, REGON: 200349742 oraz;
b) Pan Tomasz Szczerbicki, legitymujący się dowodem osobistym serii CFK numer 186202, PESEL: 81022004157; NIP: 542-273-31-41, REGON: 200349713;
– prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 3Form s.c. Lewczuk i Szczerbicki z siedzibą w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 36, 15-545 Białystok; NIP: 966-195-20-15; REGON: 200213907 zwanymi w dalszej treści Regulaminu „Wykonawcą”.

3. Przy obliczaniu wszelkich terminów, o których mowa w niniejszym regulaminie, Karcie Zamówienia lub umowie brane są pod uwagę wyłącznie dni robocze.

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przedmiocie lub realizacji zamówienia albo umowy oznacza to wszelkie czynności, do których na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest Wykonawca za wyjątkiem sporządzenia projektu.

§ 2. Składanie i potwierdzanie zamówień

1. Złożenie zamówienia następuje w formie pisemnej przez podpisanie przez Zamawiającego:
a) karty zamówienia lub;
b) umowy

2. Złożenie zamówienia obejmującego sporządzenie projektu (graficznego lub technicznego) z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich do projektu, może nastąpić wyłącznie w formie umowy określającej pola eksploatacji.

3. Zamawiający przed złożeniem zamówienia ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Podpisanie przez Zamawiającego Karty zamówienia lub umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Zamawiający zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę następuje przez złożenie podpisu przez wspólnika 3 Form s.c. Lewczuk i Szczerbicki lub upoważnionego pracownika na karcie zamówienia lub umowie podpisanej przez Zamawiającego. Jeżeli do zawarcia umowy dochodzi na odległość poprzez wymianę podpisanych dokumentów, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

6. Do zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami 3 Form s.c. a Zamawiającym dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§ 3. Projekt

1. Za projekt w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się w szczególności wizualizacje graficzne (zdjęcia i obrazy 3D), pliki graficzne (AutoCAD, Photoshop, InDesign, CorelDRAW), rysunki artystyczne i techniczne, szkice, nagrania dźwiękowe i wizualne – niezależnie od formy ich utrwalenia.

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia może nastąpić według projektu dostarczonego przez Zamawiającego bądź sporządzonego przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego.

3. Sporządzenie projektu przez Wykonawcę jest płatne.

4. Wykonawca ma prawo powierzyć sporządzenie projektu osobom trzecim.

5. Zamawiający powinien przekazać Wykonawcy specyfikację przedmiotu zamówienia w postaci dokładnych wytycznych umożliwiających sporządzenie projektu. W szczególności Zamawiający powinien przesłać Wykonawcy plik tekstowy z treścią merytoryczną projektu.

6. Wykonawca sporządza projekt i przedkłada go do weryfikacji Zamawiającego w terminie określonym w Karcie Zamówienia lub umowie, zgodnie ze specyfikacją podaną przez Zamawiającego.

7. Jeżeli strony umówiły się, że Zamawiający wpłaci zaliczkę, termin sporządzenia projektu biegnie od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wpłaty pełnej kwoty zaliczki gotówką lub przelewem bankowym.

8. Termin sporządzenia projektu nie biegnie, jeżeli Wykonawca nie może rozpocząć pracy z tego powodu, że Zamawiający nie dostarczył specyfikacji i wytycznych, o których mowa w ust. 5.

9. Termin sporządzenia i przedłożenia projektu uważa się za zachowany, gdy Wykonawca dostarczy projekt do siedziby Zamawiającego lub prześle go pocztą elektroniczną. Wybór formy utrwalenia i przekazania projektu należy do Wykonawcy.

10. W razie gdy projekt wstępny nie spełnia wytycznych specyfikacji, o której mowa w ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednokrotnego zgłoszenia żądania wprowadzenia zmian do projektu, na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia projektu wstępnego. Wykonawca dostosuje projekt do stanu zgodnego ze specyfikacją i dostarczy go Zamawiającemu w celu akceptacji w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

11. Przez akceptację projektu uważa się, że Zamawiający sprawdził projekt pod względem graficznym, merytorycznym, literówek, błędów ortograficznych oraz rozmieszania (układu) poszczególnych treści. Po zatwierdzeniu projektu, ewentualne błędy dotyczące wymienionych elementów, nie mogą stanowić podstaw reklamacji.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, gdy przedmiotem zamówienia jest wyłącznie sporządzenie projektu.

§ 4. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie do projektu sporządzonego przez Wykonawcę przysługują Wykonawcy.

2. Skutek przeniesienia praw autorskich do projektu następuje wyłącznie wtedy, gdy wyraźnie został on zastrzeżony w umowie i tylko w takim zakresie jaki wynika ze wskazanych pól eksploatacji.

3. Chwilę przejścia praw autorskich na Zamawiającego reguluje umowa.

§ 5. Termin i realizacja zamówienia

1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne i osobowe umożliwiające prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca zastrzega jednak, iż realizacja niektórych zleceń może wymagać wynajęcia specjalistycznego sprzętu, którego dodatkowy koszt poniesie Zamawiający, o czym zostanie poinformowany przed zawarciem umowy.

2. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia osobom trzecim.

3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest oznakowanie rzeczy ruchomej, Zamawiający ma obowiązek dostarczyć rzecz do siedziby Wykonawcy i pozostawić ją do dyspozycji Wykonawcy na czas niezbędny do dokonania odpowiednich pomiarów i oznakowania, chyba że strony zastrzegły inaczej w Karcie zamówienia lub umowie. Czas pozostawania rzeczy do dyspozycji Wykonawcy będzie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym.

4. Termin realizacji zamówienia określony zostanie w Karcie Zamówienia lub umowie, po jego uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. Jeżeli strony umówiły się, że Zamawiający wpłaci zaliczkę, termin realizacji zamówienia biegnie od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wpłaty pełnej kwoty zaliczki gotówką lub przelewem bankowym z zastrzeżeniem ust.6.

6. Jeżeli realizacja zamówienia ma nastąpić według projektu sporządzonego przez Wykonawcę, termin realizacji zamówienia biegnie od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Zamawiający poinformował Wykonawcę o zatwierdzeniu projektu.

7. Termin realizacji zamówienia nie biegnie, jeżeli Wykonawca nie może rozpocząć prac z powodu zaniechań Zamawiającego, w szczególności, gdy Zamawiający, nie dostarczy Wykonawcy rzeczy i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.

8. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jeżeli projekt dostarczony przez Zamawiającego zawiera błędy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zamówienia, jak również gdy dostarczony projekt zawiera treści niezgodne z prawem lub posłużenie się nim naruszyłoby prawa osób trzecich.

9. Wykonawca ma prawo od umowy odstąpić, jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą zaliczki dłużej niż 7 dni roboczych. Prawo odstąpienia wykonywa się przez oświadczenie złożone Zamawiającemu.

§ 6. Druk i oznakowanie

1. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest montaż oznakowania polegający na oklejeniu określonej rzeczy, zamówienie jest wykonane prawidłowo, jeżeli:
a) margines dzielący folię od wszelkich krawędzi rzeczy (np. przetłoczeń, klamek, itp.) nie będzie przekraczał 15 mm
b) łączenie okleiny „na zakładkę” nie będzie przekraczało 20 mm

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest oznakowanie pojazdu, Zamawiający ma obowiązek dostarczyć pojazd do siedziby Wykonawcy w stanie umożliwiającym prawidłowy montaż oznakowania, a mianowicie:
a) powierzchnia pojazdu nie może być świeżo lakierowana
b) pojazd powinien być umyty przed montażem, nie woskowany

3. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Zamawiającego, jeżeli słaba przyczepność folii będzie spowodowana ubytkiem, uszkodzeniem lub szpachlą na karoserii pojazdu lub gdy Zamawiający dostarczy pojazd świeżo woskowany po umyciu lub świeżo lakierowany.

4. Wizualny efekt finalny, zwłaszcza kolorystyczny może nieznacznie odbiegać od wizualizacji elektronicznej ze względu na indywidualne ustawienia monitora, przeskalowanie zdjęcia lub aberracje obiektywu.

5. Wykonawca na życzenie Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi cromalin (proof cyfrowy).

6. Podstawą reklamacji nie mogą być niespełnione oczekiwania Zamawiającego względem kolorów wykonanego druku, jeżeli nie żądał on sporządzenia cromalinu (proof cyfrowy) lub sam go nie dostarczył.

7. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania wolno stojącego (pylony reklamowe, witacze drogowe, tablice itp.) zalecanym jest sporządzenie projektu przez osobę uprawnioną (konstruktora) w celu określenia parametrów wytrzymałościowych zastosowanych materiałów właściwych dla danej lokalizacji, którego koszt pokrywa Zamawiający. Oznakowanie i montaż oznakowania bez uprzedniego sporządzenia wyżej wymienionego projektu nie są objęte gwarancją i Zamawiającemu nie będą przysługiwać uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie wykonania i montażu oznakowania.

§ 7. Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający zobowiązany jest odebrać przedmiot zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od uzyskania informacji o ukończeniu prac przez Wykonawcę.

3. Czynność odbioru udokumentowana zostanie protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik do Karty zamówienia lub umowy.

4. Zamawiający zobowiązany jest przed odbiorem zbadać przedmiot umowy z należytą starannością i zgłosić ewentualne zastrzeżenia w protokole zdawczo-odbiorczym, pod rygorem, iż w razie nie zgłoszenia zastrzeżeń, utraci prawo do dochodzenia swych praw z tytułu rękojmi w zakresie nieprawidłowego montażu oraz ewentualnych wad, które mógł zauważyć w chwili odbioru.

§ 8. Forma płatności i faktura VAT

1. Zapłata wynagrodzenia za realizację zamówienia może nastąpić gotówką lub przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy ALIOR BANK 84 2490 0005 0000 4500 3612 6225.

2. Wysokość wynagrodzenia oraz zaliczki, jak również forma zapłaty i termin określone zostaną na Karcie zamówienia bądź w umowie, po ich uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Dniem dokonania płatności przelewem bankowym jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

4. Wykonawca za wykonaną usługę wystawi fakturę VAT po dokonaniu odbioru zamówienia, która określać będzie termin płatności.

5. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową.

§ 9. Odpowiedzialność stron

1. Jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia osobom trzecim, jest on odpowiedzialny za działania tych osób jak za własne.

2. Zamawiający jest odpowiedzialny za terminową zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W razie opóźnienia w płatności Wykonawcy będą przysługiwały odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne projektów dostarczonych przez Zamawiającego oraz materiałów na podstawie, których Wykonawca ma sporządzić projekt. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy posłużenie się projektem lub materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego narusza prawa autorskie przysługujące osobom trzecim. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Wykonawcy z jakimikolwiek roszczeniami w związku z naruszeniem przysługujących im praw autorskich, Zamawiający jest zobowiązany do zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec osób trzecich i przejęcia tych roszczeń do zaspokojenia.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy będących przedmiotem zamówienia, jeżeli rzeczy te wytworzone zostały zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego lub z wadliwych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego lub niewłaściwych materiałów zastosowanych na życzenie Zamawiającego.

§ 10. Poufność

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji mających wartość gospodarczą, które obejmują w szczególności informacje techniczne, technologiczne, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące drugiej strony (informacje poufne).

2. W przypadku korzystania przez strony przy realizacji umowy w jakikolwiek sposób z usług innych osób lub podmiotów, ujawnienie im informacji poufnych może nastąpić tylko w zakresie niezbędnym do wykonania przez te osoby lub podmioty zleconych czynności. W takim przypadku każda za stron odpowiada wobec drugiej strony za zachowanie poufności przez te osoby lub podmioty.

3. W przypadku wezwania którejkolwiek ze stron umowy przez uprawniony organ państwowy do ujawnienia jakiejkolwiek poufnej informacji dotyczącej niniejszej umowy, wezwana Strona ujawni temu organowi jedynie informacje w zakresie wskazanym w wezwaniu i jednocześnie powiadomi drugą Stronę o konieczności ujawnienia informacji poufnej. Jeżeli będzie to możliwe powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winno nastąpić przed udostępnieniem informacji uprawnionemu organowi.

4. W przypadku naruszenia przez stronę zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu, druga strona ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych Kodeksem cywilnym oraz do rozwiązania zawartej umowy bez wypowiedzenia.

§ 11. Dane osobowe

1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wykonawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za
podanie nieprawdziwych danych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Niezależnie od sposobu złożenia zamówienia, niniejszy regulamin stanowić będzie integralną część zawartej umowy. W razie sprzeczności treści umowy lub informacji na Karcie zamówienia z postanowieniami niniejszego regulaminu, strony wiązać będzie umowa albo Karta zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych między Wykonawcą a Zamawiającym, związanych z wykonaniem zawartej umowy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy

ul. Ciołkowskiego 36
15-545 Białystok, Polska

NIP: 966 195 20 15

Poniedziałek – Piątek
od 8:00 do 16:00

instagram linkedin
fb issuu
PFR
3FORM © 2020 All rights reserved.
Złożenie zamówienia w firmie 3FORM S.C. Lewczuk i Szczerbicki stanowi akceptację regulaminu